Aviso Legal


Obxecto

A utilización do sitio ou aplicación web implica a aceptación plena por parte dos usuarios das disposicións recollidas nas Condicións de uso e aviso legal publicadas na aplicación no momento no en que accedan ao sitio web, así como das súas características e normas de uso. Estas condicións ou avisos poden estar suxeitas a cambios no futuro, por iso, recoméndase a lectura periodica das mesmas.

A utilización de determinados servizos ofrecidos aos usuarios a través do sitio Web poderá estar suxeita a condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as presentes Condicións legais. Polo tanto, con carácter previo á utilización dos devanditos servizos, o Candidato tamén deberá ler atentamente e aceptar, se é o caso, as correspondentes Condicións Particulares propias.

O usuario recoñece que tecnicamente non é posible acadar o 100% da dispoñibilidade do sitio web. Non obstante, Gabit procurará manter o sitio web dispoñible o máis constantemente posible. Especialmente por razóns de mantemento, seguridade ou capacidade, así como por acontecementos nos que Gabit non poida influír (por exemplo, anomalías nas redes públicas de comunicación, cortes de luz, servizo proporcionado pola empresa de aloxamento, etc.), poden producirse anomalías breves ou suspensión temporal dos servizos.


Obrigas dos usuarios

O Usuario comprométese a facer un uso dilixente do sitio web e dos servizos accesibles desde el, no pleno cumprimento da Lei, dos bos costumes e das presentes Condicións Xurídicas e, no seu caso, das condicións particulares, así como mantendo o debido respecto aos demais usuarios.

Gabit condiciona o uso da maioría dos seus servizos á previa realización do correspondente rexistro do usuario no Sitio Web. Ao Usuario asignaráselle un contrasinal que se compromete a conservar e utilizar coa debida dilixencia.O uso do contrasinal é persoal e intransferible, non se permite a súa cesión, aínda que sexa temporal, a terceiros. Neste sentido, o Usuario deberá adoptar as medidas necesarias para a custodia do contrasinal seleccionado por el, evitando o seu uso por terceiros. En consecuencia, o Usuario é o único responsable do uso que se faga do seu contrasinal, con total indemnización para Gabit. No caso de que o Usuario coñeza ou sospeite do uso do seu contrasinal por parte de terceiros, deberá comunicar esta circunstancia a Gabit o antes posible. A citada inscrición realizarase na forma expresamente indicada no propio servizo.

Toda a información facilitada polo Usuario a través dos servizos deberá ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade e veracidade de todos os datos comunicados como consecuencia da cumprimentación dos formularios necesarios para a subscrición e uso dos Servizos. Así mesmo, o Usuario garante que é maior de 16 anos.

Do mesmo xeito, será responsabilidade do Usuario manter permanentemente actualizada toda a información facilitada a Gabit para que responda, en cada momento, á situación real do Usuario, sendo, en todo caso, o único responsable. polas manifestacións falsas ou inexactas realizadas e dos danos causados a Gabit ou a terceiros pola información facilitada.

O Usuario comprométese a respectar as leis aplicables e os dereitos de terceiros cando utilice os contidos e servizos do Sitio Web. Así mesmo, a reprodución, distribución, transmisión, adaptación ou modificación, por calquera medio e en calquera forma, dos contidos do sitio ou aplicación web (textos, deseños, gráficos, información, bases de datos, ficheiros de son e/ou imaxe, logotipos, etc.) e outros elementos deste sitio web, salvo previa autorización dos seus lexítimos propietarios ou cando así o permita a lei.

Así mesmo, prohíbese expresamente ao Usuario as seguintes accións:

 • Utilizar mecanismos, software ou scripts en relación co uso do Sitio Web así como tratar de descifrar as claves, sistemas ou algoritmos de cifrado ou calquera outro elemento de seguridade.
 • Usar ferramentas de crawling web, bots, ferramentas de busca de vulnerabilidades, robots de extracción automática de datos, complementos de extracción de datos ou complementos e similares que poñan en risco a seguridade e protección dos datos persoais de Gabit.
 • Bloquear, sobrescribir, modificar ou copiar, salvo que sexa necesario para o correcto uso dos servizos do sitio web. Por exemplo, a copia a través de tecnoloxías de buscadores como "Robot/Crawler" non é necesaria para o uso correcto dos servizos do Sitio Web, polo que está expresamente prohibido.
 • Difundir, reproducir ou comunicar publicamente contidos do Sitio Web de Gabit, de Empresas ou de terceiros, sen a previa autorización do titular dos dereitos.
 • Calquera acción susceptible de prexudicar a funcionalidade da infraestrutura de Gabit, especialmente para sobrecargala.
 • Utilizar calquera dos materiais e informacións contidas neste sitio web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións legais, así como as condicións particulares que, no seu caso, se habiliten que sexan contrarias aos dereitos e intereses de Gabit, os seus membros e /ou terceiros, debendo responder ante eles no caso de incumprir ou incumprir as devanditas obrigas e/ou de que, de calquera forma (incluída a introdución ou difusión de "virus informáticos"), se dane, desactive, sobrecargue, deteriore. ou impide o normal uso dos materiais e información contida no Sitio Web, os sistemas de información ou os documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático ("piratería") de Gabit, dos seus membros ou de calquera usuario rexistrado, individuo ou organización.
 • Usar ou tentar usar a conta doutra persoa ou crear unha identidade falsa en Gabit.
 • Revelar ou proporcionar información protexida pola lei debido a relacións contractuais ou fiduciarias (como ter información privilexiada ou propiedade doutra persoa e confidencial en virtude dunha relación laboral ou dun acordo de confidencialidade).
 • Utilizar información, contido ou outros datos consultados ou obtidos a través de Gabit para ofrecer servizos que, segundo o criterio de Gabit, compitan con Gabit.
 • O Usuario que de forma intencionada ou culpable incumpra algunha das anteriores obrigas responderá de todos os danos e prexuízos que o incumprimento das mesmas poida ocasionar e que poida supoñer o bloqueo do servizo de Gabit. No seu caso, Gabit poderá propoñer medidas precedentes en caso de incumprimento destas prohibicións para que cesen e se corrixan inmediatamente.


Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

Todos os dereitos de explotación están reservados.

Este sitio web réxese pola lexislación española e está protexido pola lexislación nacional e internacional en materia de propiedade intelectual e industrial.

Os textos, deseños, imaxes, audio, bases de datos, logotipos, estrutura, marcas e demais elementos deste sitio están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial de Gabit e/ou de terceiros propietarios que autorizasen debidamente a súa inclusión no Sitio Web. ben mediante o envío da folla de rexistro ou mediante os convenios de cesión de dereitos de explotación que estipulen con Gabit.

Queda terminantemente prohibida calquera reprodución, transmisión, adaptación, tradución, modificación, comunicación ao público ou calquera outra explotación de todo ou parte do contido deste Sitio Web, realizada de calquera xeito ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou doutro tipo. salvo consentimento previo por escrito de Gabit ou de terceiros titulares. Calquera vulneración destes dereitos poderá dar lugar ao oportuno procedemento extraxudicial ou xudicial civil ou penal.

Gabit non concede licenza ou autorización de uso de ningún tipo sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial nin sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co Portal, os servizos ou os seus contidos.

As presentes Condicións legais e o resto das condicións do Sitio Web rexeranse pola lexislación española.

O uso indebido ou, se é o caso, non autorizado da información contida neste sitio web, así como os prexuízos que se poidan ocasionar nos dereitos de propiedade intelectual, darán lugar ao exercicio das accións legais correspondentes e, se é o caso, ao responsabilidades que se deriven do devandito exercicio.


Ligazóns ou "links" a páxinas de terceiros

Gabit inclúe dentro dos seus contidos ligazóns a sitios pertencentes e/ou xestionados por terceiros co fin de facilitar o acceso á información dispoñible a través de Internet.

Gabit non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra del nin de calquera outra mención a contidos externos a este sitio. As devanditas ligazóns ou mencións teñen carácter exclusivamente informativo e, en ningún caso, supoñen apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre Gabit e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou propietarios dos sitios onde se atopan.


Política de privacidade e protección de datos

Gabit é consciente de que é sumamente importante para os Usuarios que se dea un tratamento responsable na xestión dos seus datos persoais. Por este motivo, Gabit cumpre con toda a normativa legal de protección de datos aplicable, así como o Regulamento Europeo 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, e establece mecanismos e procedementos de seguridade para a xestión destes datos.

Se o Usuario decide rexistrarse en Gabit, solicitaranse os datos necesarios para acadar os fins e fins aos que está destinado o Sitio Web. Neste sentido, no momento do rexistro, informarase ao Usuario das finalidades para as que Gabit tratará os seus datos persoais, o prazo de conservación dos mesmos, a base xurídica do seu tratamento, a que destinatarios serán os seus datos persoais. comunicados e cales son os seus dereitos e como exercelos en relación cos seus datos persoais.

Esta información facilitarase detalladamente no momento do rexistro a través da información adicional sobre Protección de Datos.

Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo Persoal e veracidade dos datos.

Os campos sinalados como obrigatorios no formulario de rexistro a cubrir polo Usuario son estritamente necesarios para atender a súa solicitude, sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados a Gabit son certos e é responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos. Tamén garante que toda a información persoal que proporcione é precisa e actualizada de forma que reflicta con veracidade a súa situación actual. Correspóndelle e é a súa obriga manter os seus datos actualizados en todo momento, sendo o único responsable da inexactitud ou falsidade dos datos facilitados e dos prexuízos que por iso poidan ocasionar a Gabit ou a terceiros pola utilización dos servizos ofrecidos.


Limitación de responsabilidade

Este sitio ou aplicación web foi creado co máximo rigor. A pesar diso, Gabit non pode garantir a ausencia de erros nin a exactitude da información contida nel. Gabit non asumirá ningunha responsabilidade polos danos derivados directa ou indirectamente do uso deste sitio web, salvo que se comprobe a dolo ou neglixencia grave da súa parte. Teña en conta que todas as descricións, imaxes e gráficos deste sitio web están suxeitos a cambios técnicos.

A finalidade deste sitio web é poñer a disposición dos usuarios os servizos e informacións contidas nas condicións de uso. Gabit resérvase o dereito a realizar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa páxina web ou na súa configuración ou presentación.

Gabit non garante a inexistencia de erros no acceso á aplicación web ou no seu contido nin que estea totalmente actualizado, aínda que fará todo o posible por evitalos e, no seu caso, corrixilos ou actualizalos á maior brevidade posible. Tamén se exclúe, na medida en que a lei o permita, calquera responsabilidade por danos e prexuízos de calquera tipo derivados de:

a) A imposibilidade de acceder ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de calquera tipo nos contidos enviados, difundidos, almacenados, postos a disposición de quen. ter accedido ao sitio web ou aos servizos ofrecidos.

b) A presenza de malware ou outros elementos nos contidos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.

Na medida en que o permita a lei, Gabit non será responsable da perda de beneficios ou oportunidades de negocio, perda de reputación, perda de datos ou por calquera outro dano indirecto, accidental, casual ou resultado dun incidente de ciberseguridade.


Obrigas das empresas que utilizan estes servizos

A Empresa comprométese a utilizar os datos persoais dos Usuarios conforme o previsto no Regulamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantías dos dereitos dixitais e/ou outras normas que desenvolvelo. Así mesmo, o acceso aos datos realizarase conforme ás finalidades explícitas e lexítimas de acordo coa finalidade do servizo.

O responsable do tratamento a través deste servizo concede á Empresa unha licenza temporal de uso da base de datos de Usuarios que permite o acceso (visualización e xestión) dos datos, pero sen poder exportar os datos dos Usuarios ou utilizalos noutras plataformas alleas a Gabit.

Polo tanto, a Empresa comprométese expresamente a:

 • Non ceder datos persoais a persoas físicas ou xurídicas distintas das que puidesen estar expresamente autorizadas mediante contrato. Por este motivo, a Empresa debe protexer os datos persoais aos que ten acceso, garantindo a súa confidencialidade e sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas, que infrinxan as condicións contractuais de Gabit e/ou a normativa vixente (por exemplo, a normativa en materia de protección de datos de carácter persoal, protección da privacidade e da honra).
 • Informar a través da páxina de contacto e o seguinte correo electrónico: contacto@gabit.org para poñerse en contacto connosco de calquera solicitude de supresión, oposición, rectificación, limitación e/ou acceso que a Sociedade poida recibir dos Usuarios inscritos na súa oferta, para os efectos e efectos de que Gabit poida atender a solicitude nos prazos previstos. estipulado na normativa de protección de datos.
 • Introducir na súa base de datos, os datos dos Usuarios que expresamente autorizan e consenten a súa inclusión na base de datos da Empresa.
 • Informar a Gabit nun prazo de 24 horas de calquera incidencia relacionada coa xestión dos Usuarios.
 • Gardar o segredo, tanto por parte da Empresa como dos seus empregados, en relación coa información incluída en Gabit e na base de datos de Usuarios.
 • Utilizar a información dos Usuarios aos que teña acceso sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilícitas, que infrinxan as condicións contractuais.

Por último, Gabit declara o seguinte respecto da base de datos de Usuarios: Que os currículos, que integran a base de datos de Gabit e a información contida nela, foron facilitados polos propios Usuarios ao rexistrarse en Gabit co fin de inscribirse en ofertas de traballo que sexan do seu interese e/ou recibir ofertas adecuadas ao seu perfil profesional.